Othello Tournament Spring 05, Round 2
  Team O
TEAM X algo86.gmalecha derrley bdodson et al ttj ttorous 0
algo86.gmalecha -2 -1 1 1 -1  
derrley 1 -4 -1 -1 -1  
bdodson et al 1 1 6 1 1  
ttj -1 1 -1 -4 -1  
ttorous 1 1 -1 1 4  
            0